> > Ochrona

USŁUGI AGENCJI OCHRONY GABOR

vipProwadząc działalność jako biuro ochrony, specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu ochrony osobistej. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie życia i zdrowia oraz nietykalności osobistej naszym Klientom.

Zadania te realizują doświadczeni pracownicy ze specjalistycznym wyszkoleniem i o wysokiej kulturze osobistej. Najczęściej to byli funkcjonariusze BOR, policji oraz służb specjalnych.

Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia: dwa razy w ciągu miesiąca uczestniczą w specjalistycznych kursach ze strzelania oraz taktycznej jazdy samochodem, a raz na kwartał – w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących przeprowadzania działań ochrony osobistej i pomocy przed-medycznej.

Ponadto, raz na pół roku, nasi pracownicy zdają egzaminy z zakresu strzelania, jazdy samochodem, a także testy walki wręcz i testy sprawności fizycznej. Rozbudowany system szkoleń przekłada się na profesjonalizm naszych pracowników, którzy są w stanie zagwarantować naszym Klientom bezpieczeństwo, komfort i dyskrecję.

Pracownicy, zajmujący się ochroną osobistą (Vip-ów), są sprawni fizycznie oraz posiadają umiejętność przewidywania i neutralizowania zagrożenia, a także dostosowania się do każdej sytuacji. „Oficerowie ochrony osobistej” objęci są kodeksem etycznym i zobowiązani do ścisłego przestrzegania tajemnicy z prowadzonych zadań u Zleceniodawcy.

Pracownicy naszej agencji ochrony są wyposażeni w broń palną wysokiej klasy i środki łączności najnowszej generacji. Wszystkie elementy wyposażenia i ubioru są regulowane warunkami podpisanego kontraktu.

Na profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób składa się kilka elementów:

 • Działania rozpoznawcze
 • Planowanie operacji
 • Realizacja operacji
 • Działania kończące

Przed rozpoczęciem działań, konieczne jest opracowanie szczegółowego planu ochrony oraz przeprowadzenie analizy występowania różnego typu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osoby ochranianej. Celem tego rozpoznania jest dostosowanie procedur taktyczno-operacyjnych na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia o charakterze bandyckim lub terrorystycznym.

Z doświadczenia wiemy, że forma ataku może być różna – nie musi to być bomba, strzał, porwanie, radioaktywny „prezent” w postaci długopisu, koperta z nieznaną zawartością - równie dobrze może to być artykuł opisujący nieudane inwestycje, niepewne interesy, życie erotyczne itp. Ochrona osobista obejmuje szereg działania mających na celu zagwarantowanie Vip-owi bezpieczeństwa w zakresie zarówno ochrony życia, zdrowa, nietykalności osobistej, jak i ochrony mienia.

W ramach usług ochrony osobistej mieści się też zapewnienie bezpieczeństwa w prozaicznych sytuacjach, takich jak chociażby zasłabnięcie. Co więcej, ochrona osobista dotyczy zarówno ochrony Vip-a, jak i członków jego rodziny.

Nasza firma ochroniarska świadczy usługi z zakresu ochrony osobistej stałej, jak i doraźnej.

Stała:

 • Jest to usługa całodobowej ochrony osobistej, obejmującą zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz zapewnienie nietykalności osobistej

Doraźna:

 • Jest to rodzaj ochrony osobistej polecanej osobom, które czują się zagrożone w pojedynczych sytuacjach, np. przy kupnie samochodu czy dokonywaniu dużej transakcji finansowej,
 • oferujemy możliwość wynajęcia uzbrojonego kierowcy,
 • zależnie od oczekiwań, zapewniamy możliwość wynajęcia ochroniarza bez samochodu i kierowcy lub wynajęcia ochroniarza z samochodem marki BMW serii 7, 5, Mercedes klasy C i S, Audi Q7 i Chrysler Voyager (dysponujemy też w pełni opancerzonym pojazdem).

„Oficerowie ochrony osobistej” posługują się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu minimum komunikatywnym.

Nasza agencja ochrony realizuje program „Bezpieczne dziecko”, polegających na odwożeniu i przywożeniu dzieci do i ze szkoły oraz z innych zajęć. Z naszym wyszkolonym i doświadczonym personelem mogą Państwo czuć się bezpieczni w każdej sytuacji.

Ochrona mienia

To działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wtargnięcia osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Na początku każdego zlecenia następuje kompleksowa i profesjonalna ocena zagrożeń, jakie mogą wystąpić na ochranianym obiekcie, tworząc przy tej okazji szczegółowy plan ochrony. Zabezpieczenie powierzonego mienia odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.) o ochronie osób i mienia.

Ochrona prowadzona jest przez pracowników mających duże doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań. Agenci ochrony są jednolicie i estetycznie umundurowani, posiadają licencję pierwszego i drugiego stopnia, wyposażeni są w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego.

W przypadku zagorzenia życia lub zdrowia, pracownik ochrony ma możliwość wsparcia ze strony patrolu interwencyjnego z załogą wyszkoloną do neutralizowania tego typu zdarzeń.

Wszelkie działania prowadzone na ochranianym obiekcie kontrolowane są przez Wewnętrzny System Kontroli, który gwarantuje, że nasze usługi są na najwyższym poziomie. Ochrona fizyczna jest nieodzownym i podstawowym elementem każdego systemu ochrony. Głównym elementem każdego systemu ochrony jest ochrona fizyczna.

Najwyższe standardy usług to dla nas priorytet. Dbamy o profesjonalne przygotowanie skutecznego planu ochrony, dokładną weryfikację pracowników, szkolenia i efektywną kontrolę. Dobra współpraca poszczególnych pionów firmy to wynik umiejętność i nie rutynowego traktowania poszczególnych zagadnień i zadań przez naszą kadrę. Skuteczny plan ochrony to efekt doświadczenia jego autorów, wiedzy o dostępnych rozwiązaniach oraz właściwej diagnozy zagrożeń.

Organizacja ochrony fizycznej

Szefem Działu Ochrony jest Dyrektor ds. Ochrony Fizycznej. Wyznacza on Specjalistę ds. Nadzoru i Kontroli (będącym kwalifikowanym pracownikiem ochrony), który jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z organizacją ochrony każdego obiektu.

Specjalista ds. Nadzoru i Kontroli zapewnienia dobór pracowników pełniących bezpośrednią ochronę obiektów, zapewnia wyposażenie ich w umundurowanie i odpowiednie środki techniczne oraz kontrolę nad właściwym wykonywaniem stawianych przed pracownikami zadań ochronnych. Pozostaje on do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę.

Do podstawowych zadań agentów ochrony należy:

 • wykonywanie obowiązków zgodnie z instrukcją ochrony obiektu
 • dokładna znajomość obowiązków na posterunku, obsługi urządzeń oraz innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń
 • pełna znajomość rozmieszczenia systemów alarmowych, instalacji przeciwpożarowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej oraz numerów telefonów ratunkowych
 • zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ochranianego obiektu, systemów zabezpieczenia, czasu pełnienia dyżurów, tras patroli, taktyki ochrony obiektu i przewozów wszelkich wartości oraz wszelkich innych wiadomości, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu lub osób w nim zatrudnionych
 • sumienne wykonywanie zadań służbowych oraz poleceń Zleceniodawcy i przełożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, ochrony jego mienia oraz osób w nim przebywających
 • utrzymywanie w pełni sprawności przydzielonego wyposażenia oraz dbania o swój wygląd zewnętrzny
 • przestrzeganie zasad należytego zachowania się w trakcie wykonywania obowiązków, reagowanie w sposób kulturalny, lecz stanowczy i zgodny z uprawnieniami oraz z prawem dla danej czynności, w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • wykonywanie czynności wchodzących w zakres obsługi na bramach przejazdowych oraz prawidłowości parkowania pojazdów
 • dokonywanie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego obiektu, według zasad określonych w planie ochrony obiektu
 • niezwłoczne reagowanie w przypadku zaobserwowania lub uzyskania informacji o zdarzeniu znamionującym popełnienie przestępstwa
 • w razie konieczności, wezwanie wsparcia pozostałych pracowników ochrony obiektu i Załogi Interwencyjnej
 • bezzwłoczne informowanie przełożonych o zdarzeniach zaistniałych podczas pełnienia dyżuru
 • uważne obserwowanie zachowań przebywających w rejonie posterunku interesantów oraz pracowników obiektu
 • w sytuacjach zagrożenia lub sprzyjających jego powstaniu, reagowanie w sposób zdecydowany lecz z zachowaniem zasad kultury w celu osiągnięcia pożądanego stanu
 • w sytuacjach koniecznych stosowanie z zachowaniem obowiązujących zasad prawnych - posiadanych środków przymusu bezpośredniego
 • natychmiastowe składanie meldunków szefowi zmiany o zaistniałych zakłóceniach pracy urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz sytuacjach zagrożenia dla obiektu i osób w nim się znajdujących
 • stosowanie się do instrukcji przeciwpożarowej w przypadku pożaru
 • bieżące prowadzenie zapisów w książce dyżurów, w porządku chronologicznym, ze wskazaniem wszystkich wykonywanych czynności, a w szczególności czynności nie wynikających z wymienionych w planie ochrony obiektu
 • współdziałanie z funkcjonariuszami właściwej, miejscowej jednostki Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa obiektu oraz porządku publicznego
 • dbanie o należyty stan przydzielonego sprzętu i wyposażenia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem

Ochrona rezydencji

Systemy ochrony rezydencji obejmują urządzenia zaporowe i zabezpieczenie elektroniczne. Urządzenia zaporowe, stosowane przy ochronie rezydencji, to najczęściej: ogrodzenia (mur, siatka), bramy wjazdowe, drzwi o wzmocnionej konstrukcji, kraty, zamki, otwory okienne z szybami w różnych grupach odporności na zniszczenie. W zakresie zabezpieczeń elektronicznych wybór jest duży i uzależniony od możliwości finansowych osoby ochranianej.

Optymalne zabezpieczenie elektroniczne może obejmować szereg urządzeń.

Wśród urządzeń służących do ochrony rezydencji najważniejszą grupę stanowią te służące do monitorowania. Systemy organizujące współdziałanie kamer, magnetowidów i monitorów pozwalają na stałą obserwację rezydencji i terenu przyległego oraz rejestracji obrazu.

Kolejną grupę urządzeń ochronnych stanowią bramki i pasywne detektory podczerwieni. Zasada działania tych urządzeń polega na wykrywaniu zmiany promieniowania cieplnego (w zakresie dalekiej podczerwieni) jak czujnik, którego sygnał elektryczny jest analizowany przez układ elektroniczny. Warto też zainwestować w elektroniczne urządzenia sygnalizujące zagrożenie pożarowe.

Przykładem urządzeń pozwalających na wczesne wykrycie pożaru są detektory jonizacyjne, które reagują na wszystkie rodzaje dymu, optyczne - wykrywające tylko obecność dymów widzialnych oraz czujniki temperatury reagujące na podwyższoną temperaturę. Organizując usługi z zakresu ochrony mienia, trzeba przewidzieć wszystkie zagrożenia będące wynikiem bezpośrednich lub pośrednich działań ludzkich. Przede wszystkim należy odciąć dostęp osób niepowołanych od osoby ochranianej. Wszystkie drogi dostępu do danej osoby powinny być zabezpieczone przez służbę ochrony.

W wypadku osób pieszych można zastosować system weryfikacji. Problem pojazdów można rozwiązać, zabraniając im wjazdu na teren rezydencji. Mogą one być pozostawione na parkingu, poza terenem rezydencji. Pracownicy ochrony nadzorują bezpieczeństwo rezydencji i osoby ochranianej, przebywając w punkcie dowodzenia (dozoru).

Do ich zadań należy: monitorowanie urządzeń alarmowych i elektronicznych, badanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa, utrzymywanie kontaktu z pracownikami ochrony pełniącymi funkcje na posterunkach, kontrolowanie gości odwiedzających rezydencję, weryfikowanie ich nazwisk, sprawdzanie paczek i innych dostaw do rezydencji, sprawdzanie obwodu rezydencji kamerami telewizji zamkniętej lub patrolem lotnym.

Punkt dowodzenia, aby spełniał swoje funkcje, musi zostać wyposażony w telewizję zamkniętą (monitoring), system alarmowy, telefon, książkę rejestrową, przenośną radiostację, mapę otaczającego terenu, ręczne wykrywacze metalu itp. Zawsze przynajmniej jeden pracownik ochrony powinien przebywać w rezydencji przez całą dobę, aby monitorować alarmy i zapewnić wstęp jedynie osobom upoważnionym. Pełni on służbę w punkcie zwanym punktem dowodzenia. Punkt dowodzenia lub dozoru obiektu jest samodzielnym pomieszczeniem zlokalizowanym w najbliższym otoczeniu budynku głównego rezydencji (budynek gospodarczy itp.).

Bardzo ważną częścią ochranianej rezydencji jest tzw. „bezpieczne schronienie”. Pomieszczeniem takim może być odpowiednio przystosowany schron w piwnicy lub sypialnia usytuowana na wyższych kondygnacjach rezydencji. Pomieszczenie to stanowi tymczasowe schronienie dla osoby ochranianej i rodziny, kiedy potrzebny jest dodatkowy czas, aby inni pracownicy ochrony (lub Policja) zareagowali na atak.

Specyfika ochrony osób i obiektu (rezydencji) generalnie nie odbiega od standardu jednakże z uwagi na charakter ochrony, działania te nacechowane są dyskrecją, taktem i kulturą oraz dużym profesjonalizmem naszych pracowników.