> > 25-konwojowanie-przepisy-prawa

Konwojent przepisy prawa

 

Przewóz pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych i wyrobów z metali szlachetnych – między innymi te czynności wpisane są w definicję konwojowania. Przewóz wartości pieniężnych obłożony jest obostrzeniami i poddany ścisłym regulacjom prawnym.

Znajdują się one w zapisie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65) i uzupełniającym ją Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Jako, że konwojowanie jest usługą obarczoną bardzo wysokim stopniem ryzyka (istnieje realne zagrożenie życia), realizowana jest ona przez wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia firmy, wyposażone w stosowne środki transportu, zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz łączności zewnętrznej i wewnętrznej. Środki te powinny zostać dobrane stosownie do ilości jednostek obliczeniowych wartości konwojowanego mienia. Wartość jednostki obliczeniowej obejmuje 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 1240, 1302 i 1311). Jak przedstawia się liczba konwojentów potrzebnych do zabezpieczenia konwojowanego mienia o określonej wartości w myśl opisanych tu przepisów?

Konwojowanie mienia – liczba konwojentów

Wspomniana już ilość jednostek obliczeniowych znajduje zastosowanie w przepisach wyznaczających liczbę konwojentów oraz środki zabezpieczenia zastosowane wobec konwojowanego mienia o określonej wartości. Liczbę tę wyznacza § 9 pkt 1 omawianego Rozporządzenia MSWiA. I tak, wobec mienia w wysokości powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych stosuje się zabezpieczenie w postaci jednego konwojenta. Przewóz wartości pieniężnych w wysokości > 8 – 24 jednostki musi być zabezpieczony dwoma konwojentami, ładunki powyżej 24 (do 50.) jednostek należy zaopatrzyć w ochronę trzech konwojentów, czterech zaś – powyżej 50. Konwojenci nie mogą kierować bankowozem ani przenosić wartości pieniężnych oraz wykonywać jednocześnie zadań konwojenta i osoby transportującej. Konwoje przewożące przynajmniej 24 jednostki obliczeniowe powinny być dodatkowo zabezpieczone przez pojazd ubezpieczający (poza bankowozem).